15.01.60 อาจารย์ประจำสาขาวิชาและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำการตรวจหากลุ่มสาระสำคัญเบื้องต้นในพืชสมุนไพรไทย ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์