ปรัชญา
     “ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม”วิสัยทัศน์

     “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ระดับสากล”พันธกิจ

     1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
     2. การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่ชุมชน สังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
มาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการระดับต่างๆ
     3. อนุรักษ์พัฒนาและศูนย์กลางบริการดูแลสุขภาพและประยุกต์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
     4. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านสุขภาพสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากลเอกลักษณ์

     เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากลอัตลักษณ์

     เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะค่านิยม

     1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
     2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
     3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการและความร่วมมือ
     4. P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ