คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. นายแพทย์ธวัชชัย  กมลธรรม

คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

วุฒิการศึกษา :