21.11.59 การปรับแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) ประจำปีการศึกษา 2559 แผนการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก